• Политиката по качество на „Елена Груп” ЕАД
  • Политиката по качество на „Елена Груп” ЕАД е неделима от цялостната дейност и стратегия на фирмата. Тя е съобразена с пазарните условия и потребностите на нашите клиенти, както и очакванията и желанията на всички заинтересовани страни. 

   За осъществяване на своята Политика по качество, ръководството определя следните измерими цели:

   • Разширяване и оптимизиране на заемания пазарен дял в сферата на предлаганите продукти и услуги;
   • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на клиентите с цел предлагане на продукти и услуги с гарантирано качество;
   • Повишаване на икономическата ефективност на фирмата.

   За постигане на целите, усилията са съсредоточени в изпълнение на следните дейности:

   • Развиване на гъвкава маркетингова политика;
   • Осигуряване на висококвалифицирани кадри;
   • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси с цел предлагане на конкурентно способна продукция и услуги;
   • Ефективно управление чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и чрез осигуряване и поддържане на безопасни, здравни и отговарящи на хигиенните изисквания условия на труд.

   Политиката на „Елена Груп” ЕАД се реализира чрез:
   Спазване на национални, европейски и международни стандарти и нормативни документи.
   Разработени и внедрени НАССР- система и система за управление на качеството ISO 9001:2008, както и AFS система.
   Поддържане на партньорско сътрудничество и взаимноизгодни отношения с доставчици на фирмата, позволяващи задоволяване изискванията на клиентите, спазване на сроковете и всички други условия по сключените договори.
   Съпричастност към хората– създаване на благоприятна атмосфера за своите служители, изразяваща се във взаимно доверие, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията на сигурност и безопасност в процеса на работа, ангажираност за извършване на качествена работа и изпълнение на поставените задачи.

   Ръководството на „Елена Груп” е убедено, че персоналът на фирмата осъзнава ролята на качеството и безопасността при работа за бъдещото развитие и просперитет на дружеството, уверено е в силите и способностите на всички служители, цени приноса на всеки човек за изпълнение на Политиката по качеството и здравословните и безопасни условия на труд.

  • виж всички продукти »