Политиката по качество на „Елена Груп” ЕАД

Политиката по качество на „Елена Груп” ЕАД е неделима от цялостната дейност и стратегия на фирмата. Тя е съобразена с пазарните условия и потребностите на нашите клиенти, както и очакванията и желанията на всички заинтересовани страни.

За осъществяване на своята Политика по качество, ръководството определя следните измерими цели:

  • Разширяване и оптимизиране на заемания пазарен дял в сферата на предлаганите продукти и услуги;
  • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на клиентите с цел предлагане на продукти и услуги с гарантирано качество;
  • Повишаване на икономическата ефективност на фирмата.

За постигане на целите, усилията са съсредоточени в изпълнение на следните дейности:

  • Развиване на гъвкава маркетингова политика;
  • Осигуряване на висококвалифицирани кадри;
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси с цел предлагане на конкурентно способна продукция и услуги;
  • Ефективно управление чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и чрез осигуряване и поддържане на безопасни, здравни и отговарящи на хигиенните изисквания условия на труд.

Политиката на „Елена Груп” ЕАД се реализира чрез:

- Спазване на национални, европейски и международни стандарти и нормативни документи.

- Разработени и внедрени НАССР- система, Система за управление на качеството ISO 9001:2015 и стандарт BRC Global Standard за опаковки и опаковъчни мтериали, версия 5.

- Поддържане на партньорско сътрудничество и взаимноизгодни отношения с доставчици на фирмата, позволяващи задоволяване изискванията на клиентите, спазване на сроковете и всички други условия по сключените договори.

Ръководството на „Елена Груп” е убедено, че персоналът на фирмата осъзнава ролята на качеството и безопасността при работа за бъдещото развитие и просперитет на дружеството, уверено е в силите и способностите на всички служители, цени приноса на всеки човек за изпълнение на Политиката по качеството и здравословните и безопасни условия на труд.


Декларация на ръководството